E-planta

E-planta_stamp

E-plantor är ett utvalt sortiment med starka och säkra växter.
Splendor Plant är en stolt producent av E-plantor.

 

Fördelar med E-plantor

Art- och sortäkta
Endast godkända frökällor och moderplantor får användas.

Friska plantor
Växter från friskt utgångsmaterial är starka och har bättre motståndskraft mot sjukdomar och skadedjur.

Provodlade i Sverige
Växterna är provodlade på flera platser i Sverige vilket ger säkra zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar.

Utvalt för svenskt klimat
Växterna är utvalda för svenskt klimat och därför är risken för vinterskador mindre.

Svenskodlat
E-plantor är alltid odlade i Sverige. Kort väg från producent till konsument ger etableringssäkra plantor eftersom de är i takt med svenskt klimat.

 

E-planta- kvalitetsmärkning av trädgårdsväxter

E-plantsystemet
E-plantor är resultatet av ett helt system som omfattar produktutveckling, testning och marknadsföring av växter som är utvalda för svenskt klimat. Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS) äger varumärket E-planta och en expertgrupp väljer ut de växter som E-märks. Gruppen har en bred kompetens med representanter från forskning/försök, plantskolor samt användare i både offentlig verksamhet och inom fritidsodlingen.

Flertalet av E-plantorna är framtagna genom utvecklingsprojekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Ett samarbete med motsvarande E-plantsystem i Norge har medfört att även växter utprovade i Norge har E-märkts. E-märkningen underlättar för växtanvändarna att hitta bra och utprovade växter.

För att långsiktigt skapa resurser till produktutveckling och marknadsföring av E-plantor, har landets främsta plantskolor bildat E-planta ekonomisk förening (E-gruppen).

Hårda krav för E-märkning
För att få E-status måste växterna uppfylla höga krav på art-/sortäkthet, sundhet och odlingsvärde. Odlingsvärdet fastställs genom provodling på flera platser i landet och ger underlag till säkra zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar.

Bevarande av genetisk kvalitet
E-plantsystemet säkrar de genetiska egenskaperna för både fröförökade och vegetativt förökade E-plantor.

  • Endast frö från godkända frökällor får användas. För att bevara utvalda frökällor och säkra frötillgången har fröplantager anlagts.
  • Ursprungsplantor till vegetativt förökade E-plantor bevaras i klonarkiv hos EPS och de är testade och rensade för de plantburna sjukdomar som kan förekomma för respektive sort. E-plantsproducenter har egna moderkvarter med ursprung från klonarkivet.

Plantskolorna måste följa strikta regler för att få använda varumärket ‘E-planta’. Produktion och hantering kontrolleras av Statens Jordbruksverk (SJV). All produktion sker inom landet för att kontroller ska kunna upprätthållas. Därför får inga utländska plantskolor tillhandahåll E-plantor.

Dokumentation och märkning
E-plantors härkomst är väl dokumenterad och producenten skriver vid försäljning i parti ut ett numrerat E-certifikat som garanterar rätt ursprung.
Vid leverans och slutbesiktning av anläggningar kontrolleras bl.a. att levererade växter motsvarar växtförteckningen. Besiktningsmannen ska kontrollera att E-certifikat medföljer levererade E-plantor. Som kund ska du alltid begära certifikat från din E-plantsleverantör! E-plantor märks med ett stort E efter art- /sortnamn och oftast finns E-logon tryckt på etiketten. Skriv alltid ut E-beteckningen i växtförteckningen i samband med orderläggning.

Läs mer om E-plantor på www.eplanta.com.