Produktionen
Produktionen

Odling av trädgårdsväxter

Här odlas växter på anläggningarna i Svanshall och Bläsinge som omfattar totalt 83 hektar. Plantorna odlas både i kruka och på friland. Den egna odlingen utgör cirka 50 procent av den totala försäljningen.

Produktionen spänner över flera olika produktgrupper och ett brett sortiment. Odlingen av E-plantor har ökat konstant över åren.


Årliga produktionsvolymer på Splendor Plant

 • 700.000 sticklingar från utvalda moderplantor, 200 sorter
 • 380.000 marktäckare, ungplantor o häckplantor (lövfällande och barr) i mindre krukor, 175 sorter
 • 360.000 prydnads- och bärbuskar i kruka, 300 sorter
 • 30.000 barrotsbuskar på friland, 30 sorter
 • 7.000 solitärbuskar på friland och i kruka, 50 sorter
 • 16.000 Splendor Halvsolitär® i kruka, 75 sorter
 • 12.000 plantor Splendor Färdig Häck®, 6 sorter
 • 80.000 Splendor Solitärperenner®, 280 sorter
 • 40.000 barrväxter, på friland och i kruka, 40 sorter
 • 800 barrväxter i solitärstorlek, 40 sorter
 • 5.000 träd 3 x omplanterade på friland, 50 sorter
 • 15.000 ungträd i kruka, 40 sorter
 • 25.000 rosor, rotäkta i kruka

Sammanlagt har Splendor Plant AB cirka 1,5 miljoner växter i odling.

Krukodlingen

Den största andelen av vår försäljning är krukodlade växter och odlingen av buskar i kruka är störst sett till volym. Vi odlar och säljer allt från 1-liters krukor upp till 90-liters krukor. Växter som säljs i kruka delas in i övergripande storleksgrupper beroende på krukans storlek. Gruppen med de minsta krukstorlekarna kallas buskar och är upp till 5-liters krukor. Nästa storlekssteg är halvsolitärer i 7,5 upp till 15 liters krukor. De största storlekar säljs som solitärer och de är alla större än 15 liter. När vi säljer solitärer i kruka anges både krukans storlek och höjd på växten.

Några exempel på växter som vi odlar i kruka är buskar, barrväxter, bärbuskar, häckväxter, klängväxter, perenner och marktäckare.

Har man aldrig tidigare varit på en stor plantskola är det lätt att bli förvånad och imponerad över alla bäddar med massor av växter.

Krukeriet

I krukeriet krukas växterna in i större krukor och de fylls med torv med mycket näring så att växterna får rejäl livskraft. Krukeriet körs från och med mitten av mars fram till början av juli. För att hinna kruka så mycket som möjligt under denna tid körs två krukmaskiner. Det är viktigt att växterna kommer ut på bäddarna när solen och värmen ger de rätta förutsättningarna för en bra tillväxt innan det går mot höst igen.

De kulturansvariga i odlingen planerar och förbereder alla växter som ska krukas om i krukeriet. I förberedelserna ingår bland annat att klippa, kruka av, tydligt märka upp och packa dem i lådor eller på CC-vagnar. Krukeriet ska hela tiden flyta så effektivt som möjligt utan strul. När de nykrukade växterna sätts ut på bäddar måste man följa exakt det mönster som är bestämt för respektive sort och krukstorlek Plantorna måste kunna stå kvar och växa och utvecklas på bästa sätt samtidigt som bäddytor måste utnyttjas maximalt. Alla dessa moment kräver att alla inblandade är alerta och noggranna. Skulle nykrukade växter sättas ut på fel bädd eller bli felaktigt märkta blir det mycket onödigt extraarbete.

Trädodling

Den första tanken är kanske att de flesta träd som odlas på Splendor Plant kommer från frilandsodlingen. Men det är inte riktigt sant. Vi odlar även många ungträd i kruka. Dessa ungträd går dels direkt till försäljning men en del planteras ut för att senare bli stora träd med klump.

De vanligaste salustorlekarna av ungträd i kruka är Utr 150-200 cm och Utr 200-250 cm. Det odlas cirka 60 olika sorters ungträd eller halvstam träd i kruka. Träd i kruka ska bland annat krukas om, käppas, bindas upp och klippas för att bli högkvalitativa växter.

Arbetsmomenten för krukodlade och frilandsodlade träd skiljer sig egentligen inte så mycket på plantskolan. Skillnaden ligger främst i plantering, grävning och rotskärning.

Grävning av träd och solitärer är en intensiv tid i frilandsodlingen. Vädret påverkar hur lång eller kort period det går att gräva på både våren och hösten. Frost, blöta marker, vår- och höstvärme gör att vissa år blir det kort om tid och svårt att hinna med. Det ska nämligen grävas upp både till order för direkt leverans och för att sättas in i klumpdepå. 

Splendor Plant kan leverera ut träd under i stort sett hela året från vår klumpdepå. Vi gräver upp dem i rätt tid, sätter på trådkorg och kokosväv samt ger dem vatten och näring. Plantorna fortsätter att växa och rotsystemet blir väldigt välutvecklat under tiden i depån.

Träd med klump kan bara grävas fram tills dess att de börjar vegetera på våren och den tidpunkten skiljer sig mellan olika släkten och sorter. Gräver man träd vid fel tid kommer i de i värsta fall att dö efter plantering.

Frilandsträd beskärs generellt under nästan hela året. Olika sorter har sin optimala klipptidpunkt men det finns också tider på året när de inte bör klippas.

Plantering av träd görs nästan alltid på hösten. Men om en regnig höst sätter käppar i hjulet kommer det en vår som förhoppningsvis kan rädda situation och produktionsplanen.

Träd med klump i egen odling finns i storlekar från 10-12 upp till 4 x ompl 25-30. Det odlas ca 60 olika sorter på friland men sortimentet är inte identiskt med det som odlas i kruka.

Solitärer med klump

Solitärer odlas på extra stort avstånd för att de ska få tillräckligt med utrymme för att bli riktigt stora och välväxta exemplar. Vi odlar både busk- och barrsolitärer på friland. I busksortimentet ingår 35-40 sorter och bland barrren cirka 20 olika sorter. De svagväxande sorterna börjar vi sälja från topphöjd (th) 80 cm och uppåt. De största solitärerna vi har i produktion är 300-350 cm höga.

Som utgångsmaterial vid plantering används numera alltid krukodlade växter. Tidigare användes ofta barrotat men eftersom vi har slutat med den produktionen så saknas material.

Arbetsmomenten i solitärodlingen är plantering, i vissa fall klippning och upptagning. All grävning av solitärer och träd sker med Holmac.

Splendor Färdig Häck®

Färdig Häck-element är en perfekt lösning för dem som önskar snabba resultat. Med dessa får man både insynsskydd och möjlighet skapa rumsindelning i privata och offentliga planteringar. Men hur odlar man Färdig Häck-plantor?

Splendor Plant producerar både krukodlade häckplantor och på klump. Vi har flera olika frilandsodlade Färdig Häck-varianter. Det odlas Färdig Häck som passar från landets sydligaste spets och ända upp till de nordliga delarna. Storsäljarna är Carpinus och Ligustrum var. ital. ’Atrovirens’, vilka båda är relativt snabbväxande.

När det är dags att gräva upp häckplantorna används oftast en grävmaskin men det händer även att de grävs för hand med spade. De häckplantor som ska levereras direkt till kund packas med säckväv runt klumpen. Om man gräver för att saluföra dem under sommaren sätts klumpen i kruka för att den ska skyddas på bästa sätt och att rötterna kan utvecklas.

Häckplantorna klipps till olika höjder beroende på hur snabbväxande de är. De vanligaste höjderna är 100, 125, 150 och 180 cm. Ligustrum vulgare, Ligustrum ovalifolum, Ligustrum var. ital. ’Atrovirens’, Malus sargentii fk Eskiltuna E och Ribes alp. Öerne klipps alla med häcksax på två sidor. Fagus, Carpinus, Taxus baccata och Picea abies klipps cylindriskt runt varje enskild stam.  Det gäller att stammen växt rakt för att resultatet ska bli riktigt bra.

Sticklingar

Splendor Plant rotar årligen cirka 700 000 st. sticklingar i cirka 300 olika sorter. Antalet moderplantor är totalt ca 12 000 st. växter och de  växer på en yta av 1,7 ha. Drygt hälften av dessa är E-plantor. Splendor Plant är ensamma om att ha en storskalig stickling-produktion av trädgårdsväxter med riktigt brett sortiment i Sverige.

Sticklinggänget har tre perioder varje år när de har fullt fokus på de små skyddslingarna. I mars tas de vedartade sticklingarna som rotar bra utan blad. Den andra och längsta perioden börjar i juni och varar till mitten av augusti. Under sommaren är det örtaktiga sticklingar som tas ute på moderplantsfälten. Så sent som i september-oktober tas den tredje och sista omgången med barrsticklingar och vintergröna bladväxter.