Snabbguider
Snabbguider

Information vid val av buskar eller träd

Med Spendor Plants snabbguider får man en samlad information som kan användas vid val av buskar eller träd. Läs våra framtagna snabbguider nedan.


Splendor Plants snabbguide för val av buskar

Svårt att välja bland alla buskar? Osäker på ståndort, storlek, form eller användningsområde? För att underlätta för dig har vi utvecklat en snabbguide för buskar. För att få ut så mycket som möjligt av snabbguiden rekommenderar vi att du läser igenom denna inledande text.

Klimatzon
I guiderna anges vilken klimatzon växten i fråga kan odlas i. Den svenska härdighetskartan finns att tillgå under fliken Bra att veta. Här bör man dock tänka på att odlingsklimatet inom en klimatzon kan variera. Faktorer som kan påverka är t.ex. jordens beskaffenhet, hur väldränerad platsen är, hur mycket hårdgjorda ytor det finns i omgivningen och hur vindskyddat det är. En plats med en väldränerad ”varm” jord i ett vindskyddat läge omgiven av mycket hårdgjorda ytor kan vara både en och två zoner varmare än vad härdighetskartan anger.

Ytterligare en faktor som bör beaktas är växtens förväntade brukslängd. Det är ju så att riktigt kalla vintrar inträffar med vissa mellanrum. Ju längre växterna förväntas leva och fungera på platsen, desto större marginal behövs.

Ståndort
Växtens krav på ståndort anges i näringsbehov, ljusbehov och krav på markfukt. Näringsbehovet anges i tre grader; näringsrik, måttligt näringsrik och fattig. Flera växter har en större tolerans och då anges t.ex. fattig-näringsrik. Växtens krav på markfukt graderas i skalan torr-frisk-fuktig-våt. Värt att tänka på här är att när en växt närmar sig sin nordliga gräns behöver den en mer väldränerad växtplats. Växter med större tolerans kan t.ex. anges torr-fuktig.

För att inte välja en buske som på sikt blir för stor för den aktuella platsen, anges maxhöjd och maxbredd. Här bör man dock tänka på att storleken påverkas av ståndorten och de storlekar som anges i guiden bygger på att växten växer under goda förhållanden. Höjden som anges för buskarna förutsätter att de står fritt. I många fall är det så att buskar som placeras intill en vägg, trångt eller mörkt kan bli betydligt högre än vad som angetts.

Storlek
Buskarna delas in i fem olika storleksklasser baserat på höjden.

  • Dvärg-/krypande buskar (0,1-0,5 meter)
  • Låga buskar (0,5-1 meter) Medelstora buskar (1-2 m)
  • Stora buskar (1,5-3 m)
  • Större buskar/buskträd (3-10 meter)

Om du redan vet vilken funktion busken skall ha, kan du se i guiden vad de olika arterna och sorterna är lämpliga att användas till. Hur väl fungerar arten som häck, i naturlik plantering, i buskage, som solitär eller i samplantering med andra buskar eller perenner? Det finns fler användningsområden än vad vi har angett men guiden tipsar om de vanligaste.

Tillväxt
Vi anger även artens/sortens tillväxthastighet, en parameter som kan vara värd att tänka på vid val av kvalitet. Vilken funktion skall busken ha och när bör den uppfylla detta, direkt eller om 5-10 år? Om du väljer en snabbväxande art/sort behöver du inte köpa en lika stor kvalitet för att få önskad funktion inom en snar framtid som om du valt en långsamväxande. Tillväxthastigheten påverkas självklart även av näringsnivån. Den tillväxthastighet som anges i snabbguiden är relativ i förhållande till de övriga inom respektive grupp. Här anges också om de blommar, sätter frukt, får höstfärg eller om de har någon annan speciell egenskap.

Snabbguide buskar

Splendor Plants snabbguide för val av träd

Storlekar Snabbguiden för träd är indelad i tre storleksgrupper, baserat på höjden: · Små <10 meter · Medelstora 10-18 meter · Stora >18 meter Kronform Trädens kronform har delats in i fem olika kategorier; bred, hängande, klotformad smal, rundad och smal. Detta är en grov indelning som används för att kunna göra ett första urval till vad som kan fungera på platsen. För att få en mer exakt beskrivning; läs växtbeskrivningen i katalogen. Den kronform som anges är för ett äldre träd och i många fall är träden smalare i ungdomen.

Kronform träd

Stadsträd En parameter i trädguiden är trädens lämplighet som stadsträd. Denna bedömning baseras på hur  väl träden ifråga klarar att stå i en hårdgjord yta, hur lätt arten drabbas av sjukdomar och hur riklig eventuell fruktsättning är. Träd med frukt som lätt faller till marken är olämpliga att plantera på parkeringar, trottoarer och torg. I trädguiden anges även om arten/sorten har någon höstfärg, blomning, fruktsättning eller annan anmärkningsvärd egenskap.

Snabbguide träd

Splendor Plants snabbguide för val av vintergröna växter

Svårt att välja vintergrön växt? Denna snabbguide ska underlätta valet av vintergröna växter. Den är uppdelad i två delar; barrväxter och vintergröna bladväxter. För att få ut så mycket som möjligt av snabbguiden rekommenderar vi att du läser igenom denna inledande text.

Klimatzon
I guiderna anges vilken klimatzon växten i fråga kan odlas i. Den svenska härdighetskartan finns att tillgå i Splendors katalog under fliken Bra att veta. Här bör man dock tänka på att odlingsklimatet inom en klimatzon kan variera. Faktorer som kan påverka är t.ex. jordens beskaffenhet, hur väldränerad platsen är, hur mycket hårdgjorda ytor det finns i omgivningen och hur vindskyddat det är. En plats med en väldränerad ”varm” jord i ett vindskyddat läge omgiven av mycket hårdgjorda ytor kan vara både en och två zoner varmare än vad härdighetskartan anger.

Funktion
Om du redan vet vilken funktion växten skall ha, kan du se i guiden vad de olika arterna och sorterna är lämpliga att användas till. Hur väl fungerar arten som häck, i buskage, som solitär eller i samplantering med andra buskar eller perenner? Det finns fler användningsområden än vad vi har angett men guiden tipsar om de vanligaste.

En parameter i guiden är trädens lämplighet som stadsträd. Denna bedömning baseras på hur väl träden ifråga klarar att stå i en hårdgjord yta, hur lätt arten drabbas av sjukdomar och hur riklig eventuell fruktsättning är. Träd med frukt som lätt faller till marken är olämpliga att plantera på parkeringar, trottoarer och torg.

Ståndort
Växtens krav på ståndort anges i näringsbehov, ljusbehov och krav på markfukt. Näringsbehovet anges i tre grader; näringsrik, måttligt näringsrik och fattig. Flera växter har en större tolerans och då anges t.ex. fattig-näringsrik. Växtens krav på markfukt graderas i skalan torr-frisk-fuktig-våt. Värt att tänka på här är att när en växt närmar sig sin nordliga gräns behöver den en mer väldränerad växtplats. Växter med större tolerans kan t.ex. anges torr-fuktig.

För att inte välja en växt som på sikt blir för stor för den aktuella platsen, anges maxhöjd och maxbredd. Här bör man dock tänka på att storleken påverkas av ståndorten och de storlekar som anges i guiden bygger på att växten växer under goda förhållanden. Höjden som anges för buskarna förutsätter att de står fritt. I många fall är det så att buskar som placeras intill en vägg, trångt eller mörkt kan bli betydligt högre än vad som angetts.

Tillväxt
Vi anger även artens/sortens tillväxthastighet, en parameter som kan vara värd att tänka på vid val av kvalitet. Vilken funktion skall busken ha och när bör den uppfylla detta, direkt eller om 5-10 år? Om du väljer en snabbväxande art/sort behöver du inte köpa en lika stor kvalitet för att få önskad funktion inom en snar framtid som om du valt en långsamväxande. Tillväxthastigheten påverkas självklart även av näringsnivån. Den tillväxthastighet som anges i snabbguiden är relativ i förhållande till de övriga inom respektive grupp.

Övrigt
Här anges också om de blommar, sätter frukt, får höstfärg eller om de har någon annan speciell egenskap.

Snabbguide vintergröna barrväxter

Snabbguide vintergröna bladväxter