Kvalitetsbegrepp
Kvalitetsbegrepp

Guide inför valet av rätt kvalitet

Vad betyder alla förkortningar och uttryck i sortimentlistan? Vilken beteckning ska man använda för att få önskad kvalitet? I ’Kvalitetsregler för Plantskoleväxter’ på LRFs hemsida finns mer utförlig information.


Kvalitetsbeteckning när en minimikvalitet för berörd produktgrupp, art eller sort har uppnåtts. Minimikvaliteten definieras med hjälp av grenlängd, grenantal, stamhöjd, etc. och för arten/sortens typiskt utseende.

Alléträd sorteras efter stamomkrets t.ex. 8-10,10-12 cm o.s.v. Alléträd 2x omplanterade ska ha minsta stamhöjd 180 cm. Alléträd 3x omplanterade ska ha en stamhöjd minst 200 cm, s.k. högstam. Antal omplanteringar ska anges.

Växt som tagits upp ur sitt odlingsmedium efter växtperiodens slut på hösten eller före skottutvecklingen startar på våren. Träd och buskar levereras vanligtvis med klump eller i kruka. På begäran kan även vissa sorter fås som barrot. Häckplantor och rosor kan vara både i kruka och barrot.

Växt som odlats i behållare av hårdplast, plastfolie, biomaterial eller liknande och som levereras i denna med odlingssubstratet genomrotat. Omplantering skall ha skett minst vartannat år. I katalogen och på etiketter används benämningen (C) tillsammans med krukstorleken i liter t.ex. C3,5.

Flerstammiga träd har flera stammar och får på sikt ett utpräglat trädaktigt växtsätt. De måste ha minst tre huvudstammar där förgreningen får ligga max 40 cm ovanför marknivån. Flerstammiga träd betecknas (flst) och sorteras efter topphöjd. Storleksintervallen sorteras i 125-150, 150-175, 175-200, 200-250, 250-300 o.s.v. Totalhöjden ska vara minst 125 cm.

Se vilka växter som omfattas av reglerna i ’Kvalitetsregler för plantskoleväxter’ på LRFs hemsida.

För ungplantor, häck- och landskapsväxter uttrycks minimikvalitet bland annat som krav på förökningssätt, ålder och antal omplanteringar. Beteckningar sker efter följande system:

1/0
1-årig fröplanta

2/0
2-årig fröplanta, ej omskolad

1/1
2-årig fröplanta, omskolad efter ett år

2/1
3-årig fröplanta, omskolad efter två år

1/2
3-årig fröplanta, omskolad efter ett år

2/2
4-årig fröplanta, omskolad efter två år

0/1
1-årig sticklingsförökad planta

0/1/2
3-årig sticklingsförökad planta, omskolad efter ett år

0/2
2-årig sticklingsförökad planta, ej omskolad

0/1/1
2-årig sticklingsförökad planta, omskolad efter ett år

Alla barrväxter, azalea och rododendron levereras med klump eller i kruka som standard. Även träd och solitärbuskar levereras ofta med klump. I katalogen och på etiketterna skrivs klump som (K).

På träd anges alltid priset med klump i katalogen. För att få barrotspris, räkna så här: storlek 8-10-12, slå katalogpriset x 0,67, storlek 12-14 eller större, slå katalogpriset x 0,77. Obs! Alla träd kan inte levereras som barrot.

Stamträd ska vara tre gånger omplanterade och kronan fackmannamässigt uppbyggnadsbeskuren. Träden ska levereras med rotklump, kruka eller likvärdigt.

3-4 år
Kronan ska utvecklas under minst två hela växtsäsonger.

5-6 år
Kronan ska utvecklas under minst fyra hela växtsäsonger. Trädens stamomkrets mätt på stammens mitt sk vara minst 10-12 cm för äpple, päron och surkörsbär och minst 12-14 cm för plommon och sötkörsbär.

Sorteras efter stamhöjd upp till 160 cm. Stammen ska vara rak. Kronan ska vara väl samlad och välutvecklad. Vid stamhöjd över 180 cm sorteras träden under alléträd. Vid toppförädling ska detta anges genom beteckningen tf. Träden ska vara minst två gånger omplanterade. Stamhöjd (Sh) anges i cm t.ex. 90-110, 100-120, 120-140 o.s.v.

En sort kan vara skyddad med växtförädlarrätt vilket innebär att ingen, utan innehavarens samtycke, får utnyttja sorten genom förökning, bearbetning, saluförande, import, export eller lagerhållning för
förökningsändamål. En växt kan också namnskyddas med varumärkesskydd.

Rätten att använda skyddade sorter regleras genom avtal och royaltyavgifter. Avgifterna på skyddade sorter finns medräknade i våra priser om inte annat anges.

I katalogen finns 3 olika barrkvaliteter:

Den första kvaliteten är normalt omplanterad 2 gånger och betecknas 60-80, 80-100, 100-125 o.s.v.

Den andra kvaliteten är omplanterad ytterligare en gång, d.v.s. minst 3 gånger och betecknas som ompl 80-100, ompl 100-125 o.s.v.

Den tredje kvaliteten heter solitärbarr. Solitärbarr är omplanterade 3 gånger eller mer och på extra stort avstånd. De är mycket fylliga.

Solitärbarren betecknas Sol th 100-125 o.s.v.

Solitärbuskar är buskar som planterats om minst 3 gånger och som odlats till extra stora exemplar. Minst tre kraftiga och förgrenade huvudgrenar som börjar max 30 cm ovanför markytan. (Sol) sorteras efter topphöjd från 80-100 och uppåt. Leverans med klump (K) eller i C15, C20, C30 eller C50.

Specialodlade extra stora häckplantor, stabilt uppbyggda med många sidogrenar. Splendor Färdig Häck® odlas på friland och levereras med klump.

Splendor Solitärperenner® är en kraftigare kvalitet av perenner. Minimistorlek på krukorna är C2. De flesta sorter odlas i C3,5 och C5. Flera av gräsen odlas i C5 och C10.

Denna grupp omfattar träd som är odlade på extra stort avstånd, är minst tre gånger omplanterade och som inte stammats upp. De har tydligt genomgående toppskott samt rak stam med en naturlig sidoskotts- eller grenbildning, som är jämnt fördelad. Nedersta grenvåningen får ligga högst 80 cm ovanför markytan (undantaget Betula ssp).

Storleken anges med antal omplanteringar och stamomkrets mätt en meter över marken. Minsta storlek är 10-12 cm och minsta topphöjd är 250 cm. Storlekar upp till 250 cm anges som ungträd.

Denna grupp omfattar träd som inte uppnått för alléträd fastställda krav. Ungträd sorteras i storleksintervall baserat på topphöjd och mäts i cm från rothalsen till toppen av plantan. Vanligaste storleksintervall är 125-150, 150-200 och 200-250 cm. Svagväxande finns som mindre ungträd från storlekarna 60-80, 80-100 och 100-125. Ungträd ska ha en tydligt genomgående rak stam samt en för art, storlek och ålder normal och jämnt fördelad sidoförgrening.

Vid speciella önskemål, som exempelvis extra stora träd, formklippta träd m.m. Kontakta oss gärna så kan vi ordna även det.