Definitioner
Definitioner

Förklaringar till fackuttryck

Vad innebär olika ord och uttryck i en växtbeskrivning? Här följer en ordlista som förklarar de vanligaste. Nedanståendedefinitioner är hämtade ur ’Kvalitetsregler för Plantskoleväxter’ som finns på LRFs hemsida.


En växt som tagits upp ur sitt odlingsmedium efter växtperiodens slut på hösten eller före skottutveckling på våren. Är oftast frilandsodlade.

En planta utan väldefinierade huvudgrenar. Sidoskott kommer ofta från en central punkt men även från andra ställen. Fler och mindre skott än hos den förgrenade.

En växt som har en dokumenterad härkomst i prebas i en kärnplanta och eller en elitplanta och som är producerad efter regler fastställda av Jordbruksverket. En certifierad fruktplanta har en dokumenterad härkomst från prebasmaterial eller basmaterial som är producerad efter regler fastställda av Jordbruksverket.

Växtslag utvalda av Elitplantstationen för att klara svenska klimatförhållanden. E-plantor är sort-/artäkta samt motståndskraftiga mot sjukdomar. E-märkta fruktträd och bärväxter är certifierade. E-plantor odlas under hela produktionstiden i Sverige.

En bestämd population från vilken frö samlas, oftast angiven efter geografiskt namn.

Plantering baserad på selekterat växtmaterial, anlagd för fröproduktion.

Ett träd som är frilandsodlat och har rotbeskurits.

Dokument som medföljer växter vid försäljning och som utfärdas av det säljande företaget.

En planta med sidoskott antingen från en huvudstam eller från en central punkt. Tydliga huvudgrenar och relativt få mindre sidoskott.

Växt med rotsystemet i fuktighetshållande odlingsmedium och emballerad i material som avlägsnas eller medföljer vid planteringen.

Grönt kulturarv är ett varumärke som har skapats för att användas vid lansering och försäljning av odlingsvärt historiskt växtmaterial som samlats in inom Programmet för Odlad Mångfald, POM.

Ett habitus är summan av de yttre kännetecknen hos en växt, det vill säga det helhetsintryck som en växt ger.

En växts förmåga att anpassa sig till och överleva temperaturförändringar och långvarig låg temperatur.

Plantor med ursprung från en individ och som är vegetativt förökade, med t.ex. sticklingar, avläggare, genom ympning eller med mikroförökning.

En växt som odlats i behållare och som levereras i denna med odlingssubstratet genomrotad.

En planta som är rensad, testad och fri från kända sjukdomar och som har dokumenterade sortegenskaper. Plantan används för vegetativ förökning.

Förökning och odling på näringsmedium under sterila förhållanden. Meristem (yttersta tillväxtpunkten) eller en större bit vävnad används.

Skott från knopp utvecklat under otillräckliga ljusförhållanden.

Det material som en planta odlats i. Materialet kan vara torv, jord eller blandningar därav och ser olika ut beroende på växtart samt om plantan är krukodlad eller odlad på fält (rotklump).

En population är en grupp individer av samma art inom ett  geografiskt område som utbyter gener med varandra, d.v.s. korsar sig.

Förökningsmaterial som produceras enligt allmänt accepterade metoder för att bevara sortens identitet efter regler fastställda av Jordbruksverket.

Population eller grupp av individer av samma art förekommande inom eller härstammande från ett angivet geografiskt område.

Övergång mellan rot och de delar av växten som befinner sig ovanför jordytan. På lågt förädlade växter räknas förädlingsstället som rothals.

Ett område inom EU som har erkänts antingen vara fritt från en viss växtskadegörare eller att växtskadegöraren är under effektiv bekämpning.

Species, art / Species, arter.

Planta som inte uppnått en sådan utveckling att för växtslaget fastställt minimikrav beträffande storlek är uppfyllt och som är avsedd för vidare odling.

Det område från vilket fröet eller plantorna ursprungligen härstammar (autoktont bestånd).

Växt med rotsystemet i en fast och naturlig genomrotad jordklump eller med en genomrotad fast klump av torv eller annat odlingssubstrat än jord, emballerad i till exempel säckväv. Väv och nätkorg ska inte tas bort vid plantering utan de bryts ner.

Officiell märkning som visar att föreskrivna sundhetskrav vid förflyttning av växter inom EU är uppfyllda. Ska ge möjlighet till spårbarhet.