14 juni, 2021 | Just nu

Projektet Green cities Europe


Projektet uppmuntrar till grönare offentliga platser genom att erbjuda innovativa idéer samt information som bygger på vetenskaplig forskning och teknisk expertis. Vi vill lyfta fram goda exempel och underlätta för beslutsfattare att fatta beslut som gynnar en positiv stadsutveckling. Projektet pågår initialt under en treårsperiod och får finansiellt stöd från EU.

Projektet lanserades av ENA (European Nurserystock Association) och organisationer för plantskolor i Belgien, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Sverige, Tyskland och Ungern.

I Sverige drivs projektet Gröna städer för ett hållbart Europa av LRF Trädgård.

Fokusområden
Det pågår mycket intressant forskning på växters betydelse i våra städer, allt ifrån till hur avstånd till närmsta grönområde påverkar hälsan till hur plantering av buskar och perenner i gatumiljö hjälper till att förbättra såväl dagvattenhantering som mattillgången för våra insekter. Projektet fokuserar på fem områden där grönska i städer spelar stor roll. Områdena är Hälsa, Social sammanhållning, Klimat, Biologisk mångfald och Ekonomi.

Bakgrund till projektet

Utmaningar med varmare klimat, växande och förtätade städer, minskande biologisk mångfald och ensamhet hos delar av befolkningen är problem som många länder gemensamt brottas med. Lösningar är ofta både tidskrävande och kostsamma. Att plantera växter är en del av lösningen. Grönskans positiva inverkan på invånarnas hälsa, för främjandet av den social sammanhållningen och biologiska mångfalden samt för att minska effekterna av klimatförändringarna har bevisats i flera oberoende studier. Dessutom finns forskning som pekar på stora samhällsekonomiska vinster med gröna städer.

Träd och andra växter är naturligtvis inte en komplett lösning på alla urbana problem, men en effektiv och kostnadseffektiv del. Tillskott av träd, parker, regnbäddar, takträdgårdar och gröna väggar i stadsmiljön ger snabba, specifika och mätbara lösningar på många av dagens utmaningar.

Trots att det finns omfattande forskning och stor samlad kunskap om gröna städers mervärden, saknas allt för ofta kompetens när beslut fattas. Grönska får då stå tillbaka för fler bostäder, ny infrastruktur och hårdgjorda ytor.

Projektet har beviljats EU-stöd och riktar sig till politiker, stadsplanerare, kommuner, projektutvecklare och andra yrkesverksamma om vikten av grön landskapsarkitektur. Kampanjen startade i januari 2021 och kommer att pågå fram till slutet av 2023.

Hemsida

En gemensam hemsida har tagits fram med information från alla medverkande länder på deras respektive språk. På hemsidan hittar du förutom fakta om projektet även exempel på lyckade projekt, nyheter inom forskning och ett kalendarium med viktiga händelser. Anmäl dig gärna till nyhetsbrevet. Se hemsidan här:

LinkedIn

Följ oss gärna på Linkedin, The Green Cities SE, där vi lyfter goda exempel och aktuell forskning om grönskans alla mervärden. Här är flödet snabbt och det finns alltid något intressant att läsa!