Vintergröna växter

Splendor Plants snabbguide för val av vintergröna växter

Svårt att välja vintergrön växt? Denna snabbguide ska underlätta valet av vintergröna växter. Den är uppdelad i två delar; barrväxter och vintergröna bladväxter. För att få ut så mycket som möjligt av snabbguiden rekommenderar vi att du läser igenom denna inledande text.

Klimatzon
I guiderna anges vilken klimatzon växten i fråga kan odlas i. Den svenska härdighetskartan finns att tillgå i Splendors katalog under fliken Bra att veta. Här bör man dock tänka på att odlingsklimatet inom en klimatzon kan variera. Faktorer som kan påverka är t.ex. jordens beskaffenhet, hur väldränerad platsen är, hur mycket hårdgjorda ytor det finns i omgivningen och hur vindskyddat det är. En plats med en väldränerad ”varm” jord i ett vindskyddat läge omgiven av mycket hårdgjorda ytor kan vara både en och två zoner varmare än vad härdighetskartan anger.

Funktion
Om du redan vet vilken funktion växten skall ha, kan du se i guiden vad de olika arterna och sorterna är lämpliga att användas till. Hur väl fungerar arten som häck, i buskage, som solitär eller i samplantering med andra buskar eller perenner? Det finns fler användningsområden än vad vi har angett men guiden tipsar om de vanligaste.

En parameter i guiden är trädens lämplighet som stadsträd. Denna bedömning baseras på hur väl träden ifråga klarar att stå i en hårdgjord yta, hur lätt arten drabbas av sjukdomar och hur riklig eventuell fruktsättning är. Träd med frukt som lätt faller till marken är olämpliga att plantera på parkeringar, trottoarer och torg.

Ståndort
Växtens krav på ståndort anges i näringsbehov, ljusbehov och krav på markfukt. Näringsbehovet anges i tre grader; näringsrik, måttligt näringsrik och fattig. Flera växter har en större tolerans och då anges t.ex. fattig-näringsrik. Växtens krav på markfukt graderas i skalan torr-frisk-fuktig-våt. Värt att tänka på här är att när en växt närmar sig sin nordliga gräns behöver den en mer väldränerad växtplats. Växter med större tolerans kan t.ex. anges torr-fuktig.

För att inte välja en växt som på sikt blir för stor för den aktuella platsen, anges maxhöjd och maxbredd. Här bör man dock tänka på att storleken påverkas av ståndorten och de storlekar som anges i guiden bygger på att växten växer under goda förhållanden. Höjden som anges för buskarna förutsätter att de står fritt. I många fall är det så att buskar som placeras intill en vägg, trångt eller mörkt kan bli betydligt högre än vad som angetts.

Tillväxt
Vi anger även artens/sortens tillväxthastighet, en parameter som kan vara värd att tänka på vid val av kvalitet. Vilken funktion skall busken ha och när bör den uppfylla detta, direkt eller om 5-10 år? Om du väljer en snabbväxande art/sort behöver du inte köpa en lika stor kvalitet för att få önskad funktion inom en snar framtid som om du valt en långsamväxande. Tillväxthastigheten påverkas självklart även av näringsnivån. Den tillväxthastighet som anges i snabbguiden är relativ i förhållande till de övriga inom respektive grupp.

Övrigt
Här anges också om de blommar, sätter frukt, får höstfärg eller om de har någon annan speciell egenskap.

Snabbguide vintergröna barrväxter 

snabbguide-vintergrona-barrvaxter

 

Snabbguide vintergröna bladväxter

snabbguide-vintergrona-bladvaxter